home

Сертификация на биопродукти

  Органът по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола" АД е акредитиран по стандарт БДС EN ISO 45011 от Българската Служба по Акредитация (БСА) и притежава разрешение от Министерство на земеделието и храните да извършва сертификация на биопродукти (земеделски продукти, предназначени за потребление и произведен по биологичен начин, без употреба на всякакви изкуствени добавки и подобрители и генетично модифицирани организми (ГМО)).
   От 2014 г. Органът по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола" АД е включен в списъка на одобрените контролни органи на Европейския Съюз с кодов номер BG-BIO-15.
   Предлаганите от нас услуги са насочени към производители,преработватели и търговци на земеделски продукти и храни от земеделски произход. Сертификацията на биопродукти по Европейски Регламент (ЕО) 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. Ви дава възможност да демонстрирате, че Вашите продукти са произведени в съответствие с европейските регламенти и отговарят на изискванията на биологичния подход за производство.

Обхват на сертификационните услуги:
 - Биологично растениевъдство;
 - Биологично пчеларство;
 - Биологично животновъдство;
 - Биологична сертификация на диворастящи;
 - Сертификация на преработка на биологична продукция;
За повече информация и изготвяне на конкретни предложения:
Стефка Йолева - Ръководител на Органа по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола " АД
гр. София 1505, бул. „Ситняково“ № 23, етаж 2
тел. 02/988 45 41 и 0887 59 81 22

Сертификат за акредитация

Заявление за сертификация на биопродукти  (Изтеглете приложения pdf файл и попълнете необходимото)  Заявление  

Приложими  документи за сертификация на биопродукти: